دستگاه چاپ بنر كارايي ساده اي دارد. اين دستگاه يك طرح را دريافت و بعد چاپ مي زند. اين روند ساده البته نياز به مواردي دارد كه در ادامه به آن اشاره مي كنيم.

وقتي كه اپراتور دستگاه چاپ بنر طرح را از طراح يا مسئول سفارشات چاپخانه تحويل مي گيرد، در ابتدا آن را بررسي مي كند تا از نظر ظاهري ايرادي نداشته باشد. ممكن است در طرح نوشته هايي باشد كه بهتر است اپراتور از نظر غلط املايي و تايپي نيز آن را چك كند.

بعد از اينكه طرح چاپي به صورت كامل چك شد، اپراتور بايد طرح را به نرم افزار ريپ بسپارد تا به يك فايل قابل چاپ تبديل شود. نرم افزار ريپ قسمت حياتي و مهم در چاپ با دستگاه چاپ بنر است. در واقع نرم افزار ريپ طرح را دريافت كرده و آن را به كدهايي تبديل مي كند كه قابليت خواندن توسط دستگاه چاپ بنر را داشته باشد. در صورتي كه اين نرم افزار وجود نداشته باشد به هيچ عنوان نمي توان دستور چاپ براي دستگاه بنر ارسال كرد.